MOU with SAMSENWITTAYALAI

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมกับโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยในการทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความต้องการด้านทรัพยากรบุคคลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาของประเทศต่อไปในอนาคต

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดย ผศ. ดร. ธิติพงศ์ ตันประเสริฐ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โดย นางพนัสดา สีมั่น รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กาหนดขอบเขต ความร่วมมือในการร่วมกันพัฒนาวิชาการด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ ได้แก่ การส่งอาจารย์เข้าร่วมสอนให้กับนักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เร่งรัดคณิตศาสตร์ เสริมคอมพิวเตอร์ (IMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาที่กำลังดำเนินการสอนอยู่ในปีการศึกษา 2561 นี้ได้แก่ Internet Of Things, Web Application Development, Mobile and Web Application Development

  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *