Article in Magazine

วารสารไมโครคอมพิวเตอร์

  • เจาะลึก Kaidee.com ตลาดซื้อขายของมือสองออนไลน์
  • การจัดการความรู้บนโลกพันทิป (Pantip.com)
  • ท่องโลกเทคโนโลยีที่โตเกียวกับงาน Fujitsu Forum Tokyo 2016

วารสาร Technology Promotion & Innomag ของสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

  • การจัดการความรู้และนวัตกรรม: กรณีศึกษาบริษัท 3m ตอนที่ 1
  • การจัดการความรู้และนวัตกรรม: กรณีศึกษาบริษัท 3m ตอนที่ 2
  • การจัดการความรู้: กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตอนที่ 1
  • การจัดการความรู้: กรณีศึกษาธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตอนที่ 2

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Name and email are required