Close

February 28, 2017

ทุนการศึกษา CS/IT ประจำปี 2017

%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%992

สำหรับนักเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 6 และสนใจศึกษาต่อสาขา Computer Science หรือ Information Technology ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดมากในขณะนี้ หลักสูตรนานาชาติ ปรับปรุงรองรับความต้องการของตลาด ซึ่งพิสูจน์แล้วว่า บัณฑิตของคณะฯ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทักษะเป็นอย่างสูง สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.scitech.au.edu/scholarship/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *