รายชื่อผู้ได้รับรางวัล CS Festival #8

CodePlusPlus Challenge

Advanced

 • เหรียญทอง
  • ณัฏฐ์กณิษ์ อภิมุขกุญช์
 • ชมเชย
  • กัญญาภัค สดโพธิ์
  • ธนพนธ์ ไม่เสื่อมสุข
  • ศศิกมล นุชพ่วง
  • สิริกร กิจเสาวภาคย์
  • อังศิณี จันทร์เกษม

Beginner

 • เหรียญทอง
  • อิทธิพัฒน์ ปานขำ
 • เหรียญเงิน
  • ปิยวัฒน์ วิโรจน์กิจไพบูลย์
 • เหรียญทองแดง
  • สรวิชญ์ ตนพิทักษ์
  • Oranus Kotsuwan
 • ชมเชย
  • บัณฑิตา คุยสี

Jammies

Best Innovative
Software Design

 • กัญญาภัค สดโพธิ์
 • ณกัณฐพันธ์ ประมาพันธ์
 • วรางคณา จับจิตร
 • สิริกร กิจเสาวภาคย์
 • อมร พันธุรัตน์
 • อมาญาวีณ์ สุทธมงคล
 • อรปรียา สินสมบัติ
 • อังศิณี จันทร์เกษม

Consolation Prizes

 • กัญจน์ชญา กิมาคม
 • ชุติชัย พอกพูนดี
 • ธนาพล ปิตะณัตดิ์พูล
 • นิภาสิรี ศรีทองใบ
 • ปณิธ จันทรังษี
 • ภัณฑิรา อะโสต
 • ศิวกรณ์ ตัณติวัฒนศักดิ์
 • สุชานารถ วิเศษอักษร
 • อรวี ศรีษะสม

TechSpark

Best App Award

 • Wongsatorn Phetcharat
 • Surattinon Husen

Best Design Award

 • Anchisa Piriyakrit
 • Kanyarat Puttawongsakul

Popular Vote Award

 • Switt Kitkumchonskul
 • Krittithee Tuncharoen