รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Jammies 2017

Best Innovative Software Design

ณัฐชนน ภูขมัง
วชิรวิชญ์ อธิศักดิ์นันทกุล
ณัฐภัทร จึงมีลาภ
สรรพวัศ ซิ่วสุวรรณ
จิรทีปต์ ภักดีงาม
ธนวิชญ์ ตันเต็ง
กชกร วีระธนานันท์
ฐานิตา ใจมูลมั่ง

Consolation Prize

ชวัลวัฒน์ มาตรคำจันทร์
ภูมรพี วงศ์อนุสรณ์
ธนกฤต บุญยิ่ง

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล Code++ Challenge 2017

ระดับ Advanced

ฐกนต์ สมพงษ์ เหรียญทอง
ธนพร สมบูรณ์แก้ว เหรียญทอง
กวิน ชินพงศ์ เหรียญทอง
กฤตภาส บุญทวีกุล เหรียญทอง
ปรมะ สวรรค์ปัญญาเลิศ เหรียญเงิน
ปณิดา ยิ้มสง่า เหรียญเงิน
สิปปกร อรวิเชียร เหรียญเงิน
กนลรัตน์ จิระเดชประไพ เหรียญเงิน
ชยานันท์ วิรัชนานันทกิจ เหรียญเงิน
ปริญญา ประดิษฐ์ เหรียญเงิน
แสนยากร เสียงเสนาะ เหรียญเงิน
พิทักษ์พงศ์ กปิญชรานนท์ เหรียญทองแดง
ขจรพงษ์ พิมพ์ม่วง เหรียญทองแดง
คิริน ศรังคะศิริ เหรียญทองแดง
ศุภวิชญ์ สิทธิพล เหรียญทองแดง
จักรพัตฒ์ พิกุลแย้ม เหรียญทองแดง
อธิภัทร ปานคง ชมเชย
นัฐริกา เดชบุญ ชมเชย
ณัฐวุฒิ จันทร์วิเมลือง ชมเชย
ชลันธร จันมาธิกรกุล ชมเชย
ธนธร จิรรุจิเรข ชมเชย
พีรวัส โอฬารกิจวานิช ชมเชย
อภิชา อ่อนอำไพ ชมเชย

ระดับ Beginner

อธิษฐาน บัวเทพ เหรียญทอง
นันทิตา โฉมศิริ เหรียญเงิน
ปองภพ ไกรรวีโรจ เหรียญเงิน
ณัฐประภา ขวัญวงศ์ เหรียญทองแดง
ศุภกิตติ์ จันทรสิทธิผล เหรียญทองแดง
กิตติภัฎ เดชกุล ชมเชย

Staff 2017

Administrative

Chaitach Vadhanachai
Chawalit Khotwong
Chinnawat
Kamonrut Vorrawongprasert
Natapon Taecharoenchai
Panusorn Srijamorn
Parichart Meesin
Perawat Wongkrit
Shiv dechasakphan
Soravis Varayuththasawad
Taranjeet

Code++

Aticha
BANYAR AUNG SAWN
Kanin Kunapermsiri
Kwankamol Nongpong
Pawut Satitsuksanoh
Siwaporn
Sukit Wiriyakesamongkol
Tadsawan Tansuwan

Jammies

Chaiyarerk Aksornpreechanon
Chanthawat Pimthanothai
Nattawat S.
Peamika Prungprasert
Prarinya Maneewan
Punyanuch Sillapajarn
Rawikaan Kaweekongkiat
Sirikorn
Sopit Tocharoen
Sossarun Tupcullai
Tapanan Yeophantong
Thanatcha Premsupha
Thanya Lewchalermwong
Wanthita Peaugpoolpol
Esra Saratham Caraan

Techspark

Chanoknon Tangthienkul
Grid kornsutatipkul
Jarukorn Thuengjitvilas
Poom Penghiran
Prutchakorn Ngamsuanplu
Rachatha Pramualsuk
Sittisak Tangpraditchai
Tanus Witpattanakul
Thanathas Chawengvorakul
Thanawadee Khemasrisuwan
Varissara Tangsajjanuraksa
Yotsawee

รายชื่อผู้เข้าร่วมงาน 2017

Code++

คิริน ศรังคะศิริ, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ชลันธร จันมาธิกรกุล, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ณัฐวุฒิ จันทร์วิเมลือง, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ตราภูมิ สกุลปิยวงศ์, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ณฐโชค เอกธีรธรรม, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
กวิน ชินพงศ์, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ธนพร สมบูรณ์แก้ว, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
กฤตภาส บุญทวีกุล, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปฏิพล เลิศสุธากุล, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปรมะ สวรรค์ปัญญาเลิศ, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
พิทักษ์พงศ์ กปิญชรานนท์, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สิปปกร อรวิเชียร, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
อภิชา อ่อนอำไพ, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
จักรพัตฒ์ พิกุลแย้ม, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
แสนยากร เสียงเสนาะ, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ปริญญา ประดิษฐ์, โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ขจรพงษ์ พิมพ์ม่วง, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ฐกนต์ สมพงษ์, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ธนธร จิรรุจิเรข, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
พีรวัส โอฬารกิจวานิช, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ศุภวิชญ์ สิทธิพล, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
อธิภัทร ปานคง, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ชยานันท์ วิรัชนานันทกิจ, โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
กนลรัตน์ จิระเดชประไพ, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กัญญาภัค สดโพธิ์, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
นัฐริกา เดชบุญ, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ปณิดา ยิ้มสง่า, โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ไผ่ พามา, โรงเรียนคลองลานวิทยา
พีระดลย์ ขันตรี, โรงเรียนคลองลานวิทยา
ศุภกิตติ์ จันทรสิทธิผล, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
สหรัฐ พละเนียม, โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี
อัครภพ มากะนัดถ์, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ธนธัช ทัศนาการไพศาล, โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
กิตติภัฎ เดชกุล, โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
อธิษฐาน บัวเทพ, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
พัทธนันท์ พุทธานันทเดช, โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ศิลา สนปี, โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
ปองภพ ไกรรวีโรจ, โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
Sukranda Thaninthanawat, Assumption Convent School
ณัฐประภา ขวัญวงศ์, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ธัญชนก เตชาพุฒิพงศ์, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สุพิชญา เจริญสวรรค์, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
นรีกานต์ ไหลล้น, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย
นันทิตา โฉมศิริ, โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
พีรนุช ชะนะปิติ, อัสสัมชัญคอนแวนต์

Jammies

กชกร วีระธนานันท์, โรงเรียนสตรีระนอง
กมลทิพย์ อาจคำพันธ์, โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
กฤติญาพร แจงทอง, โรงเรียนสตรีระนอง
กิติพงษ์ นิตยประภา, โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
จิรทีปต์ ภักดีงาม, โรงเรียนสตรีระนอง
จิรวัสส์ จิรอาภากุล, โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ชวัลวัฒน มาตรคำจันทร์, วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
ชาญชัย อิสสระ, โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ญาณัจฉรา อินทรกุล, โรงเรียนสตรีระนอง
ฐานิตา ใจมูลมั่ง, โรงเรียนสตรีระนอง
ณัฐชนน ภูขมัง, วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิ
ณัฐพร ทองผิว, โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ณัฐภัทร จึงมีลาภ, วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
ณัฐมน นุสิทธิ์, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ทักษ์ดนัย ษรจันทร์, โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ธนกฤต บุญยิ่ง, โรงเรียนสตรีระนอง
ธนพล วิเศษสังข์, โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
ธนวิชญ์ ตันเต็ง, โรงเรียนสตรีระนอง
นิภาพร ช่วยสุข, โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
พิพัฒน์ โพธิ์กลิ่น, โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
ภวิกา ภวังค์จิตสกุล, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ภูมรพี วงศ์อนุสรณ์, โรงเรียนสตรีระนอง
มาธิน วงศ์เนียม, โรงเรียนสตรีระนอง
เมธินี เนื่องมัจฉา, โรงเรียนสตรีระนอง
ยศพล จำนงค์พันธ์, โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
วงศธร เพชรรัตน์, วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วชิรวิชญ์ อธิศักดิ์นันทกุล, วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ
วสุธนันร์ ตงเต๊า, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ศศิภา มณีอินทร์, โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
สกุลทิพย์ รัศมีเจริญธรรม, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
สรรพวัศ ซิ่วสุวรรณ, โรงเรียนอิสลามสันติชน
สุทธิพงษ์ ผ่องนิคม, โรงเรียนอิสลามสันติชน
สุธพร งามอุดมเกียรติ, โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
อธิป แก้วดี, โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
อภิสรา งาเกาะ, โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
อัครนันท์ วีรญาณพันธุ์, โรงเรียนอิสลามสันติชน
อาทิตติกร ปานันตา, โรงเรียนสตรีระนอง

Techspark

Piramon Junsukon, Science base technology vocational college school (chonburi)
Tattapong Witthayachamnarnkul, Science base technology vocational college school (chonburi)
Veerapat Deesodsai, Science base technology vocational college school (chonburi)
กฤษณ์ธร แสงเวียง, โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
กัญญาณัฐ มาลาศรี, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
กันต์กนิษฐ์ ตุ่่นหรัก, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
เกริกธัช คุณานุปถัมภ์, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คณาธิป ภัทรกุลทวี, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
จักรพงศ์ คงทะเล, องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จิตตวิสุทธิ ขันทะยศ, โรงเรียนเซ็นดอมินิค
จิตรกัญญา กูลพิมาย, โรงเรียนสุรนารีวิทยา
ชัยวัฒน์ รุ่งเรือง, โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ญาณดา พงศ์พิศิษฎ์สกุล, โรงเรียนสตรีวิทยา
ฐิติพงศ์ ภาสวร, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ณรงค์กรณ์ บัวนารถ, โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลำนารายณ์
ณัฏฐพล รักประกอบกิจ, โรงเรียนอัสสัมชัญ
ณัฐกมล ถนอมชัยวัฒน์, โรงเรียนกว่างเจ้า
ณัฐฌาน์ วารินหอมหวล, โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ณัฐนิช แก้วอารีลักษณ์, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ณัฐวรรณ ศรีพิบูลย์, โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์
ทัศน์วรรณ สุวรรณะ, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ทิพยรัตน์ ใจดี, โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
ธนดล เชื้อสาย, โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
ธนากฤษติ์ ศรีสุริยานันท์, โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
ธนาภา จิตตพุทธิ, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
ธัญเทพ อมรนารา, โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
นางสาวธานี โจมเเพร, โรงเรียนวานิชวิทยาลัย
นายก้องเกียรติ กู้ชาติ, โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ
นายจักรกฤษ มีกุศล, โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
นายชัยวัฒน์ รักเพื่อน, โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
นายชานน ผิวโชติ, โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
นายญาณวรุตม์ ชินศิริวงศ์, โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
นายธนา ภูษาทอง, โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
นิติภูม นุชน้อย, โรงเรียนสมุทรปราการ
นิภาพร รุ่งจิตวรานนท์, จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
ปิยปาณ สุขมากอนันต์, โรงเรียนสมุทรปราการ
ปิยะมาศ ปู่ปิว, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
พงศ์พิเชษฐ ตันธนวิกรัย, โรงเรียนศรัทธาสมุทร
พรประวีร์ สันนิธิธรรม, โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมป์
พิทวัส ทวีกิจวรชัย, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
พีชาณิกา ประทุมทอง, โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
พีรพัฒน์ คุณปสุต, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
ภัทรนิษฐ์ ขามกิ่ง, โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
ภัทรลดา วาประโคน, โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี
ภูว เติมนุพันธ์, โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
รวินท์ ดีบุญชัย, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ลักษณพร คงเนียม, โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 2
วทานิญา โสตถิวรนันท์, โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
วรรณิดา เขาทอง, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี
วุฒิภัทร สิริสาธิต, โรงเรียนเทพศิรินทร์
ศุกกฤต ตาลน้อย, โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
ศุภวิชญ์ ชูเจริญ, โรงเรียนวัดราชโอรส
ศุภิสรา ชีวนันทพร, โรงเรียนวิชูทิศ
สุธิดา ศรีนอก, โรงเรียนป้อมนาคราช
สุภณ ธนกรภคพงศ์, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
สุรกิจ บุญประเสริฐ บุญประเสริฐ, โรงเรียนวัดราชโอรส
สุรนิชา สวนสวัสดิ์, โรงเรียนสุรนารีวิทยา
หฤษฎ์ ณัฐกรณ์, โรงเรียนศรีราชา
อนาวิล สมปัญญา, โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
อภิวรรณ คำดวง, โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
อภิวัฒน์ เอื้อบัณฑิต, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี
อรรตพล รักสีแก้ว, โรงเรียนคลองไผ่วิทยา
อริสรา สุรกุลกำธร, โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
อาภัสสรา ป้องความดี, โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม