รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน CS Festival #7

ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมงาน CS Festival #7 ในวันที่ 20-22 ธันวาคม 2561 นี้

CodePlusPlus Challenge

ระดับ Advanced

กัลยกร กิจเสาวภาคย์ มงฟอร์ตวิทยาลัย
จารุวัลย์ หวังวัฒนากูล สามเสนวิทยาลัย
ชยานันท์ วิรัชนานันทกิจ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
ชัญญา แตงเงิน ชลประทานวิทยา
ชาญคณิต แก้ววงศ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย
ธนวัฒน์ ศรีวิไล วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
ธิติสรรค์ สีหะเนิน สวนกุหลาบวิทยาลัย
นรีกานต์ สุขวานิช วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
นัฐริกา เดชบุญ มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
นันท์มนัส ปุณยพัฒน์ สหวิทย์
ปวเรศ ดิลกวุฒิสิทธิ์ มงฟอร์ตวิทยาลัย
ปองภพ ไกรรวีโรจ อัสสัมชัญสมุทรปราการ
ภัคพล นารถธนะรุ่ง สามเสนวิทยาลัย
ภูรินท์ ถนอมศักดิ์ยุทธ สวนกุหลาบวิทยาลัย
สหฌาณ ทิพย์พิมพ์วงศ์ กำแพงเพชรพิทยาคม
สุมินชา ชลอวงษ์ กำแพงเพชรพิทยาคม
อธิษฐาน บัวเทพ สวนกุหลาบวิทยาลัย
อนาคินทร์ ธนัยนันท์ธา โพธิสารพิทยากร

ระดับ Beginner

Akekonwit​ Keawdoung​ สามเสนวิทยาลัย
กฤติน เวชพิทักษ์ อัสสัมชัญศรีราชา
กฤษณะพงศ์ วาฤทธิ์ ศรีราชา
กันต์ ต่วนชะเอม รัตนโกสิทร์สมโภชบางเขน
กันตพัฒน์ สุวรรณหงษ์ ชลประทานวิทยา
กีรติ กลิ่นเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
เกษมเดช สุ่มมาตร์ อัสสัมชัญศรีราชา
ฆเนศ ทิพาเสถียร รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
จิระภาคย์ กุลพงษ์อัครชัย สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ชิษณุพงศ์ ศรีมะเรือง ศรีราชา
ชุติพนธ์ พรหมวิจิตร รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
ญาณพล สุรักษ์ ศรีราชา
ฐิติพงศ์ ภาสวร นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ณัชพล สิริแสงสว่าง สวนกุหลาบวิทยาลัย​ รังสิต
ณัฐพงษ์ เหล่าไพบูลย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
ณัฐวุฒิ ศรีเจริญ มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
เตชิต คงเจริญฤทธิ์ ศรีราชา
ธนดล ศรีเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
ธนพล อภิรักษ์อาภา รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
ธีรเทพ สายอาภรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
ธีรศักดิ์ รางสถิต รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
นพรุจ สุขป้อม มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ประสิทธิ์ สุขพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
พิชัยยุทธ สีมา ศรีราชา
พุฒิพงศ์ ตั๊นจิ๊น ศรีราชา
วชิรวิทย์ เชื้อไทย มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
วริทธิ์นันท์ ทิพย์โภชนา มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
เอกพิชา วิศรุตวงศา สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต

TechSpark

Akekonwit Keawdoung​ สามเสนวิทยาลัย
Kanathip Pattarakultawee สวนกุหลาบวิทยาลัย
Natchaphon Sirisangsawang สวนกุหลาบวิทยาลัย​ รังสิต
Pongpera Sutthisopha-Arporn Samsenwitthayalai
Pongpichet Tanthanawikrai Satthasamut
Puntika Leepagorn Samsenwittayalai
Sippakorn Ornwichian Suankularb Wittayalai School
Sitthiphak Tothi ศรีอยุธยา
Tagon Sompong สามเสนวิทยาลัย
กรกฏา คงแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
กันทรากร ศรีวิรานนท์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
กัองเกียรติ กู้ชาติ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
คำภีรภาพ อิ่มนาง ศรีราชา
จตุพล พึ่งผล อัสสัมชัญศรีราชา
จิระภาคย์ กุลพงษ์อัครชัย สวนกุหลาบวิทยา่ลัยรังสิต
จิรายุส สุขเจริญ​ ศรีราชา​
ฉันทวัฒน์ ยังตรง สวนกุหลาบวิทยาลัย
ชยทัต บุญหาญ สามเสนวิทยาลัย
ชยพศ ตันติโชติวัฒน์ สามเสนวิทยาลัย
ชัยณรงค์ จุ่มแปง วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
ชิดชนก นิลวงษ์ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
ฐาปกรณ์ รุ่งเรือง พิบูลประชาสรรค์
ณัชนนท์ มนต์ติกานนท์ วัดราชโอรส
ณัฐวรรณ ศรีพิบูลย์ สตรีวัดอัปสรสวรรค์
ณัฐวุฒิ  ศรีเจริญ มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
ธนโชค จอมคำสิงห์  รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
ธนภัทร ถานะวร วิทยาลัยอาชีวะเทคโนโลยีศึกษาฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
ธนาทิพย์ ปานโต สุรธรรมพิทักษ์
ธานิก มังกรรัตน์ สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต
ธาม วสันต์เสรีกุล สามเสนวิทยาลัย
ธีรเทพ สายอาภรณ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ธีรภัทร สายสมบูรณ์ ศรีราชา
นภา จันทรศรีวงศ์ วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
นาย ฤทธิชัย  หมีเม่น รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
นาย ศุทธวีร์ กล้าหาญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
นายกฤษณพงศ์  เจริญจรรย์พร สุรธรรมพิทักษ์
นายทองไท มหาสุวรรณ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
นายยุทธศาสตร์ ประจักษ์สุวรรณ ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
นายวิศรุต กิตติเจริญพรงาม วัดราชโอรส
พงศกร สุวรรณจิตร ศรีราชา
พิมพ์ลดา บุญกิตติพร มัธยมวัดสิงห์
ฤทธิรงค์​ ศรีบาง ศรีราชา
วชิรวิทย์ เชื้อไทย มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
วรากร สิทธิจันทร์เสน สุรธรรมพิทักษ์
วริทธิ์นันท์ ทิพย์โภชนา มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
วีรวิชญ์ ปีย์มนัสกุลธร Surathampitak  สุรธรรมพิทักษ์
ศศิประภา  ทนทาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี
ศุภวิชญ์ ส้มเกลี้ยง บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ
สุภณ ธนกรภคพงศ์ สวนกุหลาบวิทยาลัย
อนุรักษ์ กาปาเล ศรีอยุธยา​ในพระอุปถัมภ์​
อรณัส โคตรสุวรรณ สามเสนวิทยาลัย
อาชัญ ขุนโขลน สามเสนวิทยาลัย
อารยา ประถมภาส เทพศิริทร์ร่มเกล้า
เอกพิชา วิศรุตวงศา สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
ฮาฟีส หมัดอุสัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

Jammies

อมาญาวีณ์ สุทธมงคล สุรธรรมพิทักษ์
วรางคณา จับจิตร สุรธรรมพิทักษ์
อรปรียา สินสมบัติ สุรธรรมพิทักษ์
กมลชนก  สะเมนรัมย์ สุรธรรมพิทักษ์
สิริกัญญา ดอกพิกุล สุรธรรมพิทักษ์
สุนารถ วิเศษอักษร สุรธรรมพิทักษ์
อัญชสา เพ็ชรหมื่นไวย์ สุรธรรมพิทักษ์
คณิสรา อินทร์งาม สุรธรรมพิทักษ์
เกตน์ปภา อร่ามชัย สุรธรรมพิทักษ์
ชนมน  สังข์เมือง สารวิทยา
พรชนก หนูใจคง สารวิทยา
กฤติยาณี  โรจณประดิษฐ์ สารวิทยา
พงศธร เหลืองประเสริฐ สารวิทยา
ฐิติวรดา อ่ำสงวน วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
กมลลักษณ์ ชุมแสง วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก
ชุติชัย พอกพูนดี สุรธรรมพิทักษ์
ศิวกรณ์ ตัณติวัฒนศักดิ์ สุรธรรมพิทักษ์
นันทกานต์ บาลัน สุรธรรมพิทักษ์
ณาทิตญา  เหล็กหมื่นไวย สุรธรรมพิทักษ์
ชัชพิสิฐ วงศ์วนิชกังวาฬ สุรธรรมพิทักษ์
ชลสิทธิ์  สัมมาชิต สุรธรรมพิทักษ์
พิมพ์รภัทร นาคใหม่ สุรธรรมพิทักษ์
มณฑิตา วะสูงเนิน สุรธรรมพิทักษ์
วริทธิ์นันท์ ทิพย์โภชนา มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
วชิรวิทย์ เชื้อไทย มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
นพรุจ สุขป้อม มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์
นันทวัน สาแหยะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
ภิญฤดี เพ็ชรแก้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
นันท์นภัส ชายเต๊ะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
วงศกร วงศ์จันทร์ สาธิตบางนา
นภัสรพี  พงษ์ทรัพย์ สาธิตบางนา
ภัทวัฒน์ มากบริบูรณ์ สาธิตบางนา
สกุลทิพย์ รัศมีเจริญธรรม อัสสัมชัญศึกษา
อรนภา รัตนไตรมงคล อัสสัมชัญศึกษา
นิภาพร ช่วยสุข อัสสัมชัญศึกษา
Suttipa Auearoonsangsai Ruamrudee International School
Naratsarun Thanarithiporn Raffles’ Girls School, Singapore
Prachathorn Thanarithiporn Anglo-Chinese School (Barker Road). Singapore

ที่พัก

ที่พักของผู้ร่วมงานอยู่ที่ AU Resident Halls ซึ่งเป็นหอพักในของมหาวิทยาลัย มีตึกชาย ตึกหญิง แยกกัน พร้อมการรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม มีบริการต่าง ๆ ครบครันสำหรับนักศึกษาที่พักที่นี่ น้อง ๆ ที่มาร่วมงาน จะได้สัมผัสบรรยากาศในช่วงฤดูหนาว และ สดชื่นมาก