รายละเอียดโครงการ

โครงการ CS Festival มีการแบ่งเป็นกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรมที่ดาเนินการคู่ขนานกันไปในช่วงเวลา 3 วัน 2 คืน โดยแต่ละกิจกรรมจะมุ่งเน้นประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปดังนี้

CodePlusPlus Grand Challenge

เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังที่จะเสริมสร้างทักษะการออกแบบอัลกอริทึม (Algorithm Design) เพื่อแก้ไขโจทย์ปัญหาเชิงการคานวณ (Computational Problem) โดยกิจกรรมในงานจะเป็นการแข่งขันเขียนโปรแกรม แก้โจทย์แบบเข้มข้น โดยผู้เข้าแข่งขันจะต้องแก้โจทย์ 6 ข้อภายในเวลา 6 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น 2 วัน (3 ข้อต่อวัน) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ 4-6 หรือเทียบเท่าซึ่งมีทักษะพื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา C/C++ และไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้าค่ายอบรมเข้มคอมพิวเตอร์โอลิมปิก สสวท. มาก่อน

AU TechSpark

เป็นกิจกรรมที่มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ และทดลองปฏิบัติจริงกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้วยตัวเอง สาหรับในปีนี้นั้นโครงการ AU TechSpark จะได้นาเสนอการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งเหมาะกับนักเรียนที่สนใจพัฒนาโปรแกรมสมัยใหม่บน Desktop, Mobile และ Tablet โครงการนี้จะทาให้นักเรียนได้เรียนรู้และทดลองพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวจากอาจารย์ และ นักศึกษารุ่นพี่ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ 4-6 หรือเทียบเท่า

Jammies

เป็นโครงการเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างสรรค์และออกแบบนวัตกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นาไปต่อยอดเป็นโครงงานที่ใช้งานได้จริง และเกิดประโยชน์ที่แท้จริงแก่ผู้ใช้งาน ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้หลักการและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) การสร้างแบบจาลองซอฟต์แวร์ (Prototyping) และวิธีการนาเสนอโครงงานเพื่อให้กระชับและเข้าใจง่าย (Soft Pitching) ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่ 4-6 หรือเทียบเท่า โดยสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นทีมได้ ทีมละ 1-3 คน